¿Què és IDELMA?

És el projecte que desenvolupa el node local d'infraestructures de dades espacials municipals de Mallorca. TIC Mallorca ha desenvolupat una estructura sobre la qual implementar les IDE municipals. Neix amb la intenció que sigui un punt de trobada de tots els municipis, on puguin publicar la seva cartografia i servir-la al ciutadà.

Serveix per publicar tota la informació geogràfica a nivell municipal, segons indiquen les normatives europees i nacionals, però també totes aquelles temàtiques pròpies i singulars de cada municipi.

¿Què és una IDE?

Una Infraestructura de Dades Espacials (IDE) és un sistema informàtic integrat per un conjunt de recursos (catàlegs, servidors, programes, aplicacions, pàgines web, etc.) que permet l'accés i la gestió de conjunts de dades i serveis geogràfics (descrits a través de les seves metadades) disponibles a Internet, que compleix una sèrie de normes, estàndards i especificacions que regulen i garanteixen la interoperabilitat de la informació geogràfica.

Components d'una IDE

Els principals components d'una IDE són: les dades, el visor, els serveis i les metadades.

 • Dades: És la informació que sota la competència de les administracions públiques o altres institucions és emmagatzemada en format digital i es pot representar cartogràficament. Hi ha de dos tipus dades: temàtiques i de referència. Dades temàtiques són els valors de les diferents capes d'informació geogràfica. Dades de referència són les dades que formen el mapa base o mapa sobre el que es referenciaran les dades temàtiques.
 • Visor: És l'eina que permet accedir a la cartografia publicada pels ajuntaments. El visor disposa d'eines de visualització i navegació dels mapes, així com de consulta de llegendes i accés a informació remota que pot ser d'interès per el ciutadà i permet complementar la publicada.
 • Geoserveis: Són les diferents funcionalitats que fan accessibles les dades mitjançant estàndards i en diversos tipus de formats. A aquests serveis es pot accedir de manera estàndard i amb aplicacions compatibles. Aquests serveis s'ofereixen segons els estàndards establerts per l'OGC (Open Geoespatial Consortium). Hi ha diferents tipus de serveis, encara que els més estesos són aquests:
  • De visualització (Web Map Service, WMS): permet a l'usuari veure la informació representada en una aplicació GIS o en un navegador WEB; Es pot fer zoom, moure la imatge y superposar-li altres capes d' informació. Aquesta informació no és editable, només de base.
  • De descàrrega (Web Feature Service, WFS): permet a l'usuari descarregar dades espacials (part o total) d' arxius en formats estàndard como GML, amb la capacitat d'editar i crear informació derivada, i fer-la servir per els seus propis interessos.
  • De localització (Catalogue Service for Web, CSW): permeten buscar dades espacials i serveis basats en les seves metadades.
 • Metadades: Són les dades de les dades, és la descripció de les dades. És la informació d'ajuda que permet als usuaris entendre i interpretar les dades i els serveis de la manera adequada. És a dir, informació referent a: data de creació, autor, organisme responsable, escala, tipus de mapa, etc.

¿Què és una metadada?

La definició més coneguda i popular de metadades és les dades de les dades. Avui en dia, amb el desenvolupament de la informació geogràfica i les tecnologies de la informació, el seu àmbit s'ha estès i fa referència a la descripció de tot tipus de recursos geogràfics, com les dades o els serveis oferts. És per tant, la informació d'ajuda que permet als usuaris a entendre i interpretar les dades i els serveis de la manera adequada. És a dir, informació referent a: data de creació, autor, organisme responsable, escala, tipus de mapa, etc.

En un mapa en paper trobaríem tota aquesta informació, estructurada gràficament en les diferents parts d'aquest (llegenda, ,autor, escala, títol, etc.). Però en informació cartogràfica digital per a que aquesta informació s'entengui i sigui accessible a tots els usuaris cal estructurar-la i organitzar-la en arxius externs que desprès es recullen en catàlegs per facilitar l' accessibilitat mitjançant cerques.

A nivell espanyol i europeu hi ha una normativa a seguir a l'hora de crear i publicar les metadades.

Existeix un Geoportal sobre Metadades d'Informació Geogràfica desenvolupat per l'Institut geogràfic Nacional (IGN) a la Infraestructura de Dades Espacials d'Espanya (IDEE), al qual es poden trobar les metadades de qualsevol dada servida per una IDE a l'Estat espanyol. IDELMA també servirà un catàleg de metadades de les IDEs locals.

¿Què és un geoservei?

Són les diferents funcionalitats que fan accessibles les dades mitjançant estàndards i en diversos tipus de formats. A aquests serveis es pot accedir de manera estàndard i amb aplicacions compatibles. Aquests serveis s'ofereixen segons els estàndards establerts per l'OGC (Open Geoespatial Consortium).

 • De visualització (Web Map Service, WMS): permeten a l'usuari veure la informació representada cartogràficament, a una aplicació de SIG o a un navegador WEB; es poden fer zooms, moure's per la imatge i superposar-la amb altres capes d'informació. Aquesta informació no és editable, només és de referència.
 • De descàrrega (Web Feature Service, WFS): permeten a l'usuari descarregar dades espacials (part o senceres) a arxius en formats estàndard com GML o shape, amb la possibilitat d'editar-les i crear informació derivada, per fer-la servir per interessos propis.
 • De localització (Catalogue Service for Web, CSW): permeten la recerca de dades espacials i serveis partint de les seves metadades.

Legislació

El marc legislatiu que estableix qui i com ha de crear les Infraestructures de Dades Espacials té com a normativa de referència la Directiva 2007/2/CE, de 14 de març de 2007, pel que s'estableix una infraestructura d'informació espacial en la Comunitat Europea (INSPIRE) a nivell europeu, i la Llei 14/2010 de 5 de juliol, sobre infraestructures i serveis d'informació geogràfica a Espanya (LISIGE) a nivell espanyol.

La Directiva europea: INSPIRE.
La directiva INSPIRE neix amb la intenció de crear una IDE europea, a partir dels projectes IDE de cada país, amb l'objectiu de servir informació geogràfica a nivell europeu i que qualsevol persona la pugui consultar sense necessitat d' adaptar-se a cada model de dades de les diverses administracions. Aquesta directiva s'aplica a qualsevol autoritat pública, a nivell nacional, regional i local.

Que garanteix?

 • L'emmagatzament, disponibilitat i manteniment de dades espacials.
 • Combinar dades de varies fonts de la UE i entre diferents usuaris i aplicacions.
 • Fer possible que dades d'un nivell d'administracions públiques puguin ser compartides amb una altre autoritat pública.
 • Donar difusió a les dades.
 • Descobrir dades disponibles, avaluar la seva adequació a un propòsit i conèixer les seves condicions d'us.

S'aplica a les dades espacials que:

 • Es refereixen a una zona en la que un estat membre té o exerceix jurisdicció.
 • Estan en format electrònic.
 • Estan en poder d'una autoritat pública, (creat gestionat, o estan dins l'àmbit de les seves competències) o un tercer que actuï en el seu nom.

Estableix:

 • Estàndards i protocols tècnics.
 • Aspectes organitzatius i de coordinació.
 • Polítiques sobre la informació al respecte l'accés a les dades i la creació i manteniment d'informació espacial.

Enllaços d'interès:

La llei espanyola: LISIGE
La transposició de la Directiva INSIPIRE a nivell espanyol és la Llei 14/2010 de 5 de juliol, sobre infraestructures i serveis d'informació geogràfica a Espanya (LISIGE). Aquesta llei garanteix el compliment de la Directiva Europea i l'establiment de la Infraestructura d'informació Geogràfica d'Espanya.
La LISIGE s'aplica a totes les dades geogràfiques que compleixin les següents condicions:

 • Es troben dins una zona geogràfica del territori nacional, el mar territorial, la zona contigua, la plataforma continental i la zona econòmica exclusiva, generada o sota responsabilitat de les Administracions públiques i sobre les que l'Estat tingui jurisdicció.
 • Estan en format electrònic.
 • La seva producció i manteniment és competència d'una administració o organisme del sector públic.
 • És Informació geogràfica de referència o són dades temàtiques fonamentals, o dades temàtiques generals existents.

Són molt diverses i molt variades les temàtiques sobre les que el municipi té competències i pot publicar la seva cartografia. Els àmbits de competència municipal es troben descrits a la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, als seus articles 25, 26 i 27.

Enllaços d'interès:

 

 

Català